Video

Video trực tuyến

Video máy phát âm trực tuyến

01. Tin hàn

這個 頁面 上 新 版本 的 Adobe Flash Player

取得 Adobe Flash Player

02. Làm cứng

這個 頁面 上 新 版本 的 Adobe Flash Player

取得 Adobe Flash Player

03. Hệ thống sưởi

這個 頁面 上 新 版本 的 Adobe Flash Player

取得 Adobe Flash Player

04. Hàn cứng

這個 頁面 上 新 版本 的 Adobe Flash Player

取得 Adobe Flash Player

05. Công cụ hàn

這個 頁面 上 新 版本 的 Adobe Flash Player

取得 Adobe Flash Player

06. Công cụ hàn

這個 頁面 上 新 版本 的 Adobe Flash Player

取得 Adobe Flash Player

07. Rèn

這個 頁面 上 新 版本 的 Adobe Flash Player

取得 Adobe Flash Player

08. Ứng dụng nhôm

這個 頁面 上 新 版本 的 Adobe Flash Player

取得 Adobe Flash Player